Informace a dokumenty

Informace pro šk. rok 2023/2024

Provozní doba MŠ:  6,30 – 17,30 hodin
Kapacita MŠ:            180 dětí (7 tříd)
 

Číslo účtu MŠ:          77933319/0800

Variabilní symbol:    podklady pro úhrady a variabilní symbol dítěte obdrží každý rodič 4. září 2023 u paní učitelky ve své třídě

Žádáme rodiče, aby v průběhu prázdnin neposílali žádné platby.

Omlouvání dětí

Dítě je nutné omluvit z docházky nejpozději do 7:30 hodin a to pouze telefonicky nebo přes aplikaci LYFLE.

Úplata za školní vzdělávání a stravování ve šk. roce 2023/2024

Školné v mateřských školách.

Odbor školství a kultury zaznamenal dotazy k rozdílné výši úplaty za předškolní vzdělávání tzv. „školného“ v mateřských školách a to i v souvislosti se detašovanými pracovišti některých MŠ. Přinášíme Vám relevantní informace k této otázce.
Výše „školného“ v mateřské škole je taxativně vymezena § 123, “školského” zákona č. 561/2004, v platném znění, a § 6, vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním školství, v platném znění:
(2) Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce. Určují-li se náklady podle předchozí věty zvlášť podle druhů provozu mateřské školy, musí jejich vzájemný poměr odpovídat počtu dětí v jednotlivých druzích provozu a skutečné průměrné denní délce jednotlivých druhů provozu v uplynulém kalendářním roce. Do nákladů podle věty první a druhé se nezapočítají platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, úhrada pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a úhrada pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, náklady na učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu a finanční prostředky Evropské unie.
Podle uvedené legislativy je stanovení “školného” v kompetenci ředitelky mateřské školy, a to i pro všechna její detašovaná pracoviště. Mateřská škola je jediná právnická osoba, registrována pod jedním identifikačním číslem (IČ) jako jediná účetní jednotka.
Z toho vyplývá, že dle zákona o účetnictví jsou účetní data zpracovávána za celou organizaci jako jeden celek, tedy i za všechna detašovaná pracoviště MŠ. Částka je výsledkem výpočtu 50% neinvestičních nákladů na dítě za uplynulý kalendářní rok, proto se u jednotlivých škol liší.
Výše částky je kontrolována ekonomem úřadu městské části s účetnictvím školy, které nelze oddělovat.
Městská část výši “školného” bohužel nemůže ovlivňovat, může pouze konstatovat, že ředitelky mateřských škol při stanovení výše „školného“ postupují správně.

Úplata za školní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 je stanovena ve výši 1 027,- Kč měsíčně (děti s odkladem školní docházky a děti předškoláci v rámci povinného předškolního vzdělávání školné neplatí.)

Děti s odkladem školní docházky – děti narozené do 31. 8. 2017, předškoláci  – děti narozené do 31. 8. 2018.

Všechny později narozené děti úplatu za školní vzdělávání hradí.

Úplata za školní stravování pro školní rok 2023/2024 činí 987,- Kč měsíčně (21 x 47,- Kč) pro děti do 6ti let a 1 071,- Kč měsíčně (21 x 51,- Kč) pro děti s OŠD

Přeplatky stravného jsou vraceny vždy v lednu a v červenci zpět na účet, uvedený na přihlášce ke stravování.

Částky úplaty za školní vzdělávání a školní stravování je možné sloučit – 2 014,- Kč (1 027,- Kč + 987,- Kč) a na tuto celkovou částku zadat trvalý příkaz u banky pro období 09/2023 – 06/2024 . Úhrada probíhá vždy za aktuální měsíc (za měsíc září do 15. září atd.)

Splatnost všech plateb je vždy nejpozději do 15. dne v měsíci.