Dotace a šablony

Mimořádné příspěvky

MČ Praha 11

Příspěvek na vedení kroužku logopedie a českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem.

Příspěvek na logopedickou činnost pedagogů.

Příspěvek na plavání dětí.

Příspěvek na atletické akce v MŠ.

Příspěvek na akce MŠ.


Společná řeč – kroužek pro děti s OMJ

V Mateřské škole Hroncova probíhá výuka českého jazyka 1x týdně a účastní se jí cca 30 dětí. Nastavení grantového programu umožňuje, začít s dětmi pracovat co nejdříve (již ve třech letech) a dát jim dostatek času na zapojení se a zvládnutí jazyka vlastním tempem.

Děti jsou rozděleny podle věku do malých skupinek. U mladších dětí (3 – 4 roky) je hodina vedena formou hry v prostoru tělocvičny. Děti si hlavně rozšiřují a upevňují slovní zásobu a procvičují mimické svaly a hybnost jazyka. Starší děti (5 – 6 let) se mimo jiné, zaměřují i na přípravu vstupu do školy.

V hodinách logopedie pro děti s OMJ hojně používáme obrázky, didaktické pomůcky, dechové a logopedické hry, pracovní listy, tablety atd. Snažíme se, aby hodina byla pestrá a rozvíjela nejen logopedické, koordinační a kognitivní dovednosti, ale i pomohla usnadnit dětem s OMJ vstup do kolektivu českých dětí a zvládání RVP PV v naší školce. Doufáme, že se díky tomuto projektu zvýší úroveň znalosti českého jazyka u našich dětí a usnadníme jim vstup do školy. Ale jako hlavní přínos vnímáme jejich integraci do kolektivu, získání jistoty a pocitu bezpečí. Děti si v kolektivu ostatních česky nemluvících dětí uvědomí, že v této situaci nejsou samy, rychle si najdou kamarády a přestanou se stydět mluvit česky.


ŠABLONY

Naše mateřská škola se aktivně zapojuje do datačních programů, grantů a podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I – III, vypsaných úřadem MČ Praha 11, Magistrátem hl. města Prahy a EU prostřednictvím MŠMT.

Šablony III.

Šablony II.

Přidělená dotace podle počtu dětí a nasmlouvaných aktivit 645 050,-Kč .Čerpání dotace a absolvování nasmlouvaných aktivit září 2019 –  srpen 2021.

Aktivity: 

Podpora školního asistenta po dobu 10 měsíců, úvazek 0,3

15x školení IT v rozsahu 8 hodin

15x školení Polytechnika v MŠ v rozsahu 8 hodin

15x školení Inkluze v MŠ v rozsahu 8 hodin

4X kurz AJ v rozsahu 80 hodin

20x  Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí v rozsahu 25 hodin (vzájemná školení učitelů)

1x Využití ICT ve vzdělávání v rozsahu 64 hodin

Využití dotace:

49 x kurzovné (180 000,-)

Roční náklady na školního asistenta (108 510,-)

Sada pro plnění aktivity Využití ICT ve vzdělávání  – 10x tablet, pracovní a didaktické listy, stavebnice a logické hry, školení učitelek (136 000,-) Vybavení dětské i učitelské knihovny, vybavení kabinetů – logopedické pomůcek a pomůcek pro děti s OMJ, interaktivní pomůcky, dechové hry, vybavení tělovýchovného kabinetu, míče, pomůcky na florbal, lezecká stěna, 6x notebooky, zasíťování budovy 1882 (celkové rozvody wifi), výtvarné a pracovní pomůcky do všech tříd (po dobu dvou let), grafické tabulky, pomůcky k nácviku držení tužky, pomůcky pro leváky, materiál na výrobu keramiky, malování na hedvábí, vypalování do dřeva, enkaustiky, didaktický panel Pod zemí, venkovní hračky na písek, 7x Emušáci II. (metodické sady a hry).

Šablony I.

Přidělená dotace podle počtu dětí a nasmlouvaných aktivit 754 400,-Kč. Čerpání dotace a absolvování nasmlouvaných aktivit leden 2017 – srpen 2019

Aktivity: 

6x studium Logopedický asistent v rozsahu 67 hodin

16x školení Čtenářská pregramotnost v rozsahu 16 hodin

18x školení Matematická pregramotnost v rozsahu 16 hodin

1x školení Inkluze v MŠ v rozsahu 16 hodin

32x Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv v rozsahu 16 hodin

4x Odborná zaměření tematických setkávání s rodiči v rozsahu 12 hodin

Využití dotace:

41x kurzovné (150 255,-)

Oprava klavírů ve třídách (40 000,-) 7x relaxační sady hraček pro děti (přelévačky a přesýpačky), 7xdětské hodiny, 7x Emušáci (metodické sady a hry), vybavení dětské i učitelské knihovny, vybavení kabinetů o množství logopedických pomůcek a pomůcek pro děti s OMJ, vybavení tělovýchovného kabinetu (atletické sady, míče, kladinky, senzomotorické pomůcky), 4x notebooky do tříd, 10x programy do MagicBoxů + servis a proškolení učitelek, výtvarné a pracovní pomůcky do všech tříd (po dobu dvou let), pracovní ponky a nářadí, venkovní hračky na písek, auta, odrážedla, koloběžky a helmy, cajony, přehrávače a elektronika do tříd.