Aktivity

Jaké zájmové kroužky nabízíme?
– Angličtina
– Kroužek keramiky
– Výtvarný kroužek
– Předplavecký kurz
– Sportovní kroužek
– Flétna

Jaké akce pro děti pořádáme?
– besídky
– divadla
– výlety
– oslavy (MDD), vánoce, velikonoce
– sportovní soutěže (sportovní olympiáda, Mateřinacup)
– společenské akce (slavnosti, karneval, mikulášská a vánoční besídka, vánoční a velikonoční dílničky, rozloučení s předškoláky)

Spolupráce s odborníky
– logopedická podpora
– psycholog individuálně, beseda

Spolupráce se ZŠ
– besedy s pí. učitelkami ze ZŠ v MŠ
– účast dětí na vyučování v 1. třídě
– pravidelné využívání tělocvičny ZŠ pro tělesnou výchovu dětí z MŠ
– vzájemná účast na společenských akcích MŠ a ZŠ (divadlo, dílničky, oslava MDD aj.)

Formy práce s rodinou
– třídní schůzky
– individuální konzultace
– dny otevřených dveří
– společné činnosti dětí, rodičů a školy
– sportovní odpoledne
– besídky